1 - Algemeen

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Qslcard.eu en de klant. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

1.2. Qslcard.eu heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.

1.3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.4. Qslcard.eu draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant al dan niet elektronisch te hand wordt gesteld. De klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van deze algemene voorwaarden en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

 

2 - Totstandkoming overeenkomst

2.1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (als deze van toepassing zijn) in de winkelwagen aangegeven.

2.2. Qslcard.eu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Qslcard.eu plaatst met grote zorg afbeeldingen van de producten die via de online shop verkocht worden. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

2.3. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

2.4. De overeenkomst komt slechts tot stand door bevestiging (automatische email) van Qslcard.eu van uw bestelling.

 

3 - Betaling

3.1. Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. U kunt hier kiezen uit een betaling vooruit (overboeking) via overboeking per bank of uit 1 van de online betaalmogelijkheden via Mollie zoals iDeal, Sofort, enz.

3.2. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.

3.3. Wanneer de betaling niet binnen 3 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

 

4 - Verzendkosten

4.1. Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.

4.2. Een gepersonaliseerd produkt zoals persoonlijk drukwerk kan niet geruild worden.

4.2. Bij een ruiling zal Qslcard.eu verzendkosten in rekening brengen van het nieuw te versturen artikel.

 

5 - Levering

5.1. Qslcard.eu besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan GLS.

5.2. Qslcard.eu zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling te annuleren.

5.3. Qslcard.eu is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.

5.4. Qslcard.eu is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling te laat is afgeleverd.

 

6 - Annuleren

Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt een annulering doorgeven per mail (verkoop@qslcard.eu) of telefoon (+31 (0)548-515481).

 

7 - Ruilen en Retourneren

7.1. Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid te reclameren. In geval van drukwerk-klacht in drukkwaliteit, dan volstaat (in eerste instantie) het terugsturen van een gering aantal van het drukwerk.

7.2. De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.

7.3. Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden: a) Na bezorging van uw bestelling heeft de klant 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen (ruilen niet mogelijk bij gepersonaliseerde producten) of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief. b) De goederen dienen in onbeschadigde staat te zijn. c) Met de retourzending dient de klant een brief te doen met daarop uw gegevens en het factuurnummer. d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.

 

8 - Voorraad

8.1. Drukwerk is niet uit voorraad leverbaar. Een aantal standaard produkten zijn wel uit voorraad leverbaar. De verwachte levertijd staat bij het desbetreffende product omschreven. De verwachte levertijd is een indicatie.

 

9 - Privacy

9.1. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Qslcard.eu. Qslcard.eu gebruikt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.

9.2. De klant mag de gegevens die Qslcard.eu over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. De klant heeft het recht Qslcard.eu te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van klant te verwijderen.

9.3. Tenzij de klant zich daarvoor heeft aangemeld, ontvangt de klant van Qslcard.eu geen mailings, nieuwsbrieven of andere berichten. Indien u van Qslcard.eu geen mailings, nieuwsbrieven of andere berichten meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail (verkoop@qslcard.eu) aan ons melden.

 

10 - Copyright beeld- en tekstmateriaal.

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle producten van Qslcard.eu blijven bij Qslcard.eu. of bij de derden van wie Qslcard.eu het recht heeft verkregen deze producten te verkopen. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

10.2 Drukwerk kan op verzoek van de klant door Qslcard.eu worden opgemaakt. De klant levert zelf alle bestanden aan zoals foto’s en teksten die nodig zijn om de het drukwerk te ontwerpen. Qslcard.eu is niet verantwoordelijk voor de eventuele copyright die op de aangeleverde bestanden berust.

 

11 - Garanties

Gebreken die door de klant aan Qslcard.eu worden gemeld in een periode van zeven dagen na ontvangst van de producten zullen door Qslcard.eu ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van die gebreken aan de klant valt toe te rekenen. In geval van een vervanging van het product komen de retourzendkosten voor rekening van de klant.

 

12 - Aansprakelijkheid

12.1. Qslcard.eu is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de geleverde producten.

12.2. De klant vrijwaart Qslcard.eu voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of renten, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

13 - Varia

13.1. Op de algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding tot klanten, niet zijnde consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

13.3. Qslcard mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

13.4. Qslcard.eu mag rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan derden en zal de klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht om de overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.

13.5. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Qslcard.eu wezenlijke bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Qslcard.eu het recht de overige inhoud van de overeenkomst te vernietigen.

 

Vragen, klachten en opmerkingen.

U kunt contact opnemen met:

Qslcard.eu (Koppie Koppie Nijverdal)

Boomcateweg 19

7442 BC Nijverdal

Telefoon +31 (0)548-515481

Email verkoop@qslcard.eu

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK NL (04056708).